Gawad Urian

Gawad Urian trophy

Noong una, at hanggang sa ating panahon, inuuri ng platero ang ginto sa pamamagitan ng isang pirasong batong-buhay. Ikinikiskis dito ang anumang bagay na yari sa ginto, at ang bahid na naiiwan ay nagiging batayan sa pagtiyak sa halaga nito. Ang batong ginagamit sa ganitong pagsukat sa halaga ng ginto ay tinatawag na urian.

Ang Gawad Urian ay pagsukat ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino sa kasiningan at kasanayan ng ating manlilikha sa pelikula. Ang gawad ay sagisag ng pagkilala sa kakayahang ito, ngunit, higit sa lahat, ay sagisag ng pagpapahalaga sa tungkulin ng manlilikha sa kanyang medium at sa kanyang manonood.

In ancient times, and until our time, the goldsmith has classified gold by a piece of living stone. Anything made of gold is rubbed on it, and the stain left is the basis for determining its value. The stone used in this measurement of the value of gold is called “urian.”

The Gawad Urian is the Filipino Film Critics’ measure of the artistry and skills of our filmmakers. The award is a symbol of recognition of this ability, but, above all, a symbol of appreciation of the creator’s role toward their medium and toward their audience.

The Gawad Urian Awards, established in 1976, seeks to “suriin ang mga pelikulang Pilipino, pasiglahin ang diyalogo ng mga manonood at ng industriya ng pelikula, pag-aralan ang mga tunguhing makapagpapahusay sa pelikula, at linangin ang kaalaman sa tungkulin ng pelikula bilang medyum ng ekspresyon at komunikasyon, ayon sa mga kondisyon ng paggawa ng pelikula sa ating bayan (examine Filipino films, bolster the interest of the masses and the Philippine film industry, study and celebrate the achievement that will help define the good Filipino film, and cultivate the knowledge and skills that the film medium was designed for, which is to be a medium of communication and expression of our culture according to the standards and conditions of filmmaking in our country).”

The fourteen categories of the awards are:

Pinakamahusay na Pelikula (Best Film)
Pinakamahusay na Direksyon (Best Direction)
Pinakamahusay na Pangunahing Aktor (Best Actor)
Pinakamahusay na Pangunahing Aktres (Best Actress)
Pinakamahusay na Pangalawang Aktor (Best Supporting Actor)
Pinakamahusay na Pangalawang Aktres (Best Supporting Actress)
Pinakamahusay na Dulang Pampelikula (Best Screenplay)
Pinakamahusay na Sinematograpiya (Best Cinematography)
Pinakamahusay na Disenyong Pamproduksyon (Best Production Design)
Pinakamahusay na Editing (Best Editing)
Pinakamahusay na Musika (Best Music)
Pinakamahusay na Tunog (Best Sound)
Pinakamahusay na Maikling Pelikula (Best Short Film)
Pinakamahusay na Dokyumentaryo (Best Documentary)

See Criteria for the categories.

The Gawad Urian also awards the Natatanging Gawad Urian (Gawad Urian Lifetime Achievement Award) to a film artisan whose contributions have helped shape the Filipino film industry.

Gloria Sevilla received the Natatanging Gawad Urian in 2019.

See more:

Natatanging Gawad Urian (Gawad Urian Lifetime Achievement Award, 1977-2020)

Gawad Urian Nominees and Winners

Pinilakang Gawad Urian (Best Films of the Decades)

Back to Home